กฏหมายกับวิชาชีพพยาบาล

...ยินดีต้อนรับสู่บทเรียน..."กฏหมายกับวิชาชีพพยาบาล"....นครินทร์ นันทฤทธิ์...วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา...

สรุปสาระสำคัญความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย

 ประเภทของกฎหมาย

หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งแยกประเภทของกฎหมายนั้นมีอยู่มากมาย ในที่นี้ขอนำเสนอ 2 วิธีดังนี้คือ

                การแบ่งแยกตามลักษณะแห่งการใช้

                การแบ่งแยกตามลักษณะของความสัมพันธ์ของคู่กรณีหรือตามข้อความของกฎหมาย

  การแบ่งแยกตามลักษณะแห่งการใช้

แบ่งได้ 2 ประเภท คือ

                1.  กฎหมายสารบัญญัติ

                2.  กฎหมายวิธีสบัญญัติ

         กฎหมายสารบัญญัติ เป็นกฎหมายบังคับความประพฤติของพลเมืองให้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น บทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288 บัญญัติไว้ว่า ผู้ใดฆ่าผู้อื่นต้องระวางโทษประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี แต่ถ้าต้องการให้บุคคลนั้นได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนดก็ต้องดำเนินคดี ซึ่งการดำเนินคดี ถือว่าเป็นเรื่องของกฎหมายวิธีสบัญญัติ

                กฎหมายวิธีสบัญญัติ เป็นกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินคดี เพื่อให้ผู้กระทำผิดได้รับโทษ หากเป็นคดีอาญาก็ต้องใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งในประมวลกฎหมายดังกล่าวจะกำหนดอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานของรัฐในการดำเนินคดีอาญา การร้องทุกข์ กล่าวโทษ การสอบสวนคดีโดยเจ้าพนักงาน การฟ้องคดีต่อศาล การพิจารณาคดี และการพิพากษาคดีในศาล ลงโทษแก่ผู้กระทำความผิด  

.    การแบ่งแยกตามลักษณะของความสัมพันธ์ของคู่กรณีหรือข้อความตามกฎหมาย

แบ่งแยกออกเป็นประเภทใหญ่ๆได้  3 ประเภทคือ

                1. กฎหมายมหาชน

                2. กฎหมายเอกชน

                3. กฎหมายระหว่างประเทศ

นครินทร์ นันทฤทธิ์