pic18.gif (26625 bytes)

การให้คำปรึกษาในคลินิควางแผนครอบครัว
(Couseling in family planning clinic)

pic04.jpg (6551 bytes) หมายถึง กระบวนการซึ่งเจ้าหน้าที่ซึ่งดำเนินงานด้านการวางแผนครอบครัว ให้คำปรึกษาแก่ผู้มาขอคำแนะนำเมื่อยังไม่ต้องการมีบุตร หรือจะหยุดการมีบุตรว่า ควรเลือกใช้วิธีคุมกำเนิดวิธีใดดีที่สุด และใช้ต่อไปอย่างถูกต้อง

วิธีที่ดีที่สุดในที่นี้ก็คือ วิธีที่ปลอดและเหมาะสมสำหรับผู้มารับบริการ และวิธีนั้นผู้รับบริการจะใช้และเลือกด้วยความสมัครใจเอง   โดยที่ผู้รับบริการทราบปัญหา หรืออาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น และสามารถแก้ปัญหาได้


 back.jpg (6874 bytes)  next.jpg (6839 bytes)